Registerbeskrivning

Personuppgiftsansvarig
Ratello Ab / FO-nummer: 1107473-4
Hämeentie 31, 00500 Helsingfors
Tfn 020 7424 290 / e-post: ravintola@ravintolalasipalatsi.fi

Registerärenden
Om du vill ha mer information om vårt register och vår dataskyddspolicy kan du skicka e-post till: tietosuoja@ravintolakolmio.fi

Vår kundtjänst svarar senast inom två vardagar på frågor och feedback som gäller registret.

Registrets namn
Ratello Ab:s register över användare som beställt vårt kund-, marknadsförings- och nyhetsbrev

Syfte med behandlingen av personuppgifter
Behandlingen sker i syfte att sköta kundrelationen, att tillgodose kundens och den personuppgiftsansvarigas rättigheter och skyldigheter samt för att behandla personuppgifter enligt personuppgiftslagen för syften som anknyter till webbtjänster och för undersökningsverksamhet, att rikta den personuppgiftsansvarigas och/eller dess samarbetsparters reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter via den personuppgiftsansvarigas medier och tjänster utan att lämna ut personuppgifter till utomstående.

Lagringstid för personuppgifterna
Personuppgifterna lagras så länge de behövs.

Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om kunder:
– Namn
– E-postadress
– Mobil- och/eller annat telefonnummer
– Adressuppgifter
– Organisation och ställning
– Organisationens adressuppgifter
– Kontaktlogg

Regelbundna informationskällor för registret
Registret sammanställs från den personuppgiftsansvarigas kunddatasystem, allmänt tillgängliga internetkällor samt eventuella andra offentliga källor. I regel är adresskällorna specificerade om de är andra än ovannämnda.

Regelmässiga utlämnanden av information
Uppgifterna i registret kan delas inom organisationen och vid behov mellan organisationen och dess samarbetsparter. Den personuppgiftsansvariga överlämnar inte kundernas personuppgifter till utomstående, förutom om finländska myndigheters åtgärder kräver detta. Uppgifterna överförs inte till områden utanför EU och EES.

Granskning, korrigering och radering av uppgifter
Kunden har rätt att se personuppgifter som gäller honom eller henne själv samt att vid behov låta korrigera felaktiga uppgifter. Uppgifter kan raderas på personens begäran eller på grund av att kundrelationen upphör.

För att granska, korrigera och radera uppgifter kan du kontakta: tietosuoja@ravintolakolmio.fi

Vår kundtjänst svarar senast inom två vardagar på frågor och feedback som gäller registret.

Principer för registerskyddet
Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Den personuppgiftsansvarigas och eventuella IT-samarbetsparters datanätverk och anordningar där registret lagras är skyddade med en brandvägg och andra tillbörliga tekniska åtgärder.